Vedtægter for Sundhedbatter.dk.

Underskrevet af bestyrelsen:

Se her side                 7 af 7 Vedtægter Sundhedbatter

§1

Foreningens navn er Sundhedbatter, herefter betegnet som foreningen.

§2

Foreningens hjemsted:

Foreningen har hjemme i Roskilde. Base i Idrættens Hus Kildegården 1 4000 Roskilde

§3

Foreningens formål:

Foreningens almennyttige formål udøves gennem en frivillig og non-profit organisation, der viser styrke og kraft ved at bidrage til øget livskvalitet, glæde, sjov, nye fysiske og mentale færdigheder og muligheder for udsættelse af symptomer hos mennesker med demens og andre neurologiske sygdomme. Midlerne er halvhård til hård Sundhedbatter træning , som også bidrager til forebyggelse mod disse sygdomme.

§4

Medlemskab:

4.1 Alle, der går aktivt ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og kontingentet betalt.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af Ledergruppen. Ved foreningens stiftelse er kontingentet pr. år 350 kr.

4.3 Foreningens ledergruppe er identisk med bestyrelsen eller minimum 3 af bestyrelsens medlemmer.

Iværksætter: Ole Hückelkamp 2241 1417. Sundhedbatter S/I u.st. – ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

1 Vedtægter for Sundhedbatter.dk.

4.4

Ledergruppen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5

Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside www.sundhedbatter.dk med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af januar.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til Ledergruppen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

5.4 Stemmeret i foreningen:

Alle medlemmer, der er fyldt 18 år har stemmeret– dog har intet medlem mere end én stemme

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til ledergruppen

Iværksætter: Ole Hückelkamp 2241 1417. Sundhedbatter S/I u.st. – ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

2 Vedtægter for Sundhedbatter.dk.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Ledergruppens beretning

3. Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af 3 års plan.

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Evt.

5.8 Ledergruppen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

5.9 Ledergruppen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§6

Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Når mindst 50% af medlemmerne ønsker det.

Iværksætter: Ole Hückelkamp 2241 1417. Sundhedbatter S/I u.st. – ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

3 Vedtægter for Sundhedbatter.dk.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen.

Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7

Bestyrelsen:

7.1 Bestyrelsen, i daglig tale kaldet for ”ledergruppen” står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Ledergruppen består af 3-4 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand.

7.3 Ledergruppen vælges for 3 år og kan genvælges

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til Ledergruppen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader Ledergruppen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og Ledergruppen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af Ledergruppens medlemmer er til stede.

7.6 Ledergruppen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8

Regnskab/økonomi:

Iværksætter: Ole Hückelkamp 2241 1417. Sundhedbatter S/I u.st. – ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

4 Vedtægter for Sundhedbatter.dk.

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

8.2 Regnskabet føres og udarbejdes af ledergruppen eller outsources til professionel udbyder, og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status og et budget for kommende regnskabsår. Desuden udarbejdes værdiregnskab én gang årligt. Ledergruppen er ansvarlig for at regnskabet udarbejdes.

8.3 Regnskabet og økonomien overvåges løbende af ledergruppen og tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9

Dispositionsret:

9.1 Det er formanden eller et medlem af ledergruppen i forening, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ledergruppen kan i særlige tilfælde delegere beslutningskompetence til formanden alene. I så fald skal der foreligge skriftlig aftale. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele Ledergruppen underskrive aftalen.

Ledergruppen kan desuden give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Iværksætter: Ole Hückelkamp 2241 1417. Sundhedbatter S/I u.st. – ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

5 Vedtægter for Sundhedbatter.dk.

§10

Vedtægtsændringer:

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11

Ophavsrettigheder Foreningen er ved stiftelsen tildelt delvise rettigheder til at benytte materialet vedrørende navngivne ”Sundhedbatter træningskoncept” med tilhørende bilag, ”Kernefortællingen” og ”Integriteten” i forbindelse med udøvelse af foreningens formål, jf. §3. (dokumenterne kan ses på https://sundhedbatter.dk/instruktorer/ ).Dog er foreningen underlagt nogle personlige og ideelle rettigheder ikke kan fraviges ved denne aftale. Dette princip kaldes ”droit moral” og gør bl.a., at ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, både på eksemplarer af værkerne, og når værket gøres tilgængeligt for offentligheden. Domænet ”sundhedbatter.dk” og logo ejes ikke af foreningen men er ligeledes udlånt til foreningen som delvis brugsrettighed af ophavsmanden.

§12

Opløsning af foreningen:

12.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Iværksætter: Ole Hückelkamp 2241 1417. Sundhedbatter S/I u.st. – ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

6 Vedtægter for Sundhedbatter.dk.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. december 2022.

Ole Hückelkamp dirigent

I bestyrelsen:

Jan Bo Hansen,

Jørgen Friis Larsen,

Margit Laursen,

Ole Hückelkamp

Efterskrift:

Foreningens fulde navn pr 3. januar 2023 bliver

Sundhedbatter Almennyttig Forening

CVR nr. 43747290