2015

Dansk forskning i fysisk træning fortæller om store fordele for mennesker med alzheimers.

Forskningsprojektet ADEX 2015, er det første store studie i verden, der har målt, hvilken virkning moderat til hård træning har på patienter med Alzheimers sygdom. ADEX er samtidig det første større demensstudie gennemført i et samarbejde mellem danske demensklinikker. Nationalt Videnscenter for Demens har ledet studiet.

Ny dansk forskning viser, at moderat til hård konditionstræning kan mindske symptomer som irritabilitet, depression, uro, rastløshed og forstyrrelser i døgnrytmen hos patienter med Alzheimer i let grad. Også patienternes koncentrationsevne, kondition og fysiske funktion øges i takt med intensiteten og mængden af den fysiske træning……… læs videre: Adex 2015 Fysisk træning for demente.

2016

Den nationale demenshandlingsplan 2025

I 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om udmøntning af 470 mio. kr. i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne indenfor alle fem fokusområder.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025

Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025

Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling

Initiativ 3: Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Initiativ 4: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet

Initiativ 5: Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens

Initiativ 6: Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

Initiativ 7: Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet

Initiativ 8: Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet

Støtte til mennesker med demens og pårørende

Initiativ 12: Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

Initiativ 13: Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens

Demensvenlige boliger og samfund

Initiativ 14: Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund

Øget videns- og kompetenceniveau

Initiativ 19: Ny national forskningsstrategi på demensområdet og forskning

Initiativ 22: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

2018-21 ….

Sundhedsstyrelsens træningsguide for mennesker med demens

Guiden er til  medarbejdere i en kommune, frivillige, pårørende, trænere i en forening samt andre, der understøtter ældre med demens i at blive og ikke mindst vedblive med at være fysisk aktive.

Guiden består af 27 øvelser og lege. De er fordelt på fem hverdagsmiljøer: eget hjem naturen-træningscenter-pleje- eller aktivitetscenter-forening

Læs mere her:

https://www.sst.dk/da/viden/demens/traeningsguide-for-mennesker-med-demens

2019 -2022 ….

Sundhedbatters alternative træningskoncept

Sundhedbatter arbejder ifølge “Den nationale demenshandlingsplan 2025’s” mål og hensigter og inspireres direkte og indirekte af Sundhedsstyrelsens Træningsguide for mennesker med demens.

Men vi ønsker ikke at gøre direkte som de andre- vil være anderledes- vil være unikke- vil gå være egne veje, søger at skabe konsensus. konvergens overfor bl.a. samarbejdspartnere

Eksempler: Fællesskab/enighed om instruktøruddannelse og en del af og et alternativ til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til mental-og fysisk træning

Skriv til os på kontakt@sundbatter.dk , hvis du vil rekvirere Sundhedbatters dokument, “Sundhedbatter integritet & værdier”

Sundhedbatters træningskoncept har FOKUS på:

Initiativ 8 i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 ønsker: “Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet”, …

Her kan Sundhedbatter tilbyde mange praktiske løsninger, som ikke umiddelbart fremgår af Sundhedsstyrelsens Træningsguide for mennesker med demens:

  • Individuel træning vi mindre grupper med individuelle relationer til deltagerne fremfor holdtræning med mange deltagere.
  • Træningsgrupper på 4-8 deltagere med indtil to instruktører pr. gruppe
  • Blandede deltagere pr. træningsgruppe, med pårørende og “raske” træningsdeltagere med fokus på høj grad af social interaktion.
  • Evalueringer følger aktivitetsniveauet, så aktiviteter ikke opfattes som målopfyldelse, effekt og resultater.
  • Evalueringer deler vi i to grupper: 1) Bløde værdier som livskvalitet (følelse af at have et godt liv), glæde, sjov, motivation til livslang træning, tryghed, omsorg m.m. Evalueringen sker ved jævnlige, personlige interviews.  2) Faktuelle værdier, der opstår ved f.eks. smartmål (Specifik-målbart-accepteret-realistisk-tidsafgrænset). Vi fokuserer på selv små fremskridt.

Sundhedbatters træningskoncept følger ADEX studiets anbefalinger

Undersøgelsen konkluderer at den fysiske funktion for menesker med demens forbedres i takt med intensiteten og mængden af den fysiske træning.

Udfordring: “I praksis er det at variere træningsinsitet og træningsmængde kompleks, når man arbejder med større eller mindre grupper. Der kan være udfordringer og forskel i helbred, fysisk formåen o.l.”. Og udfordringer med at variere træningsintensitet og træningsmængde individuelt er en tung opgave, som kræver instruktørressoucer o.l.

Sundhedbatter har med hjælp fra bordtennisrobotter og rationel instruktøruddannelse og træningskoncept fokuseret på at kunne tilbyde individuel træningsintensitet, som “online” tilpasses den enkelte”, samt at variere træningsmængden tilsvarende. Kropsbevægelser kan således varieres fra under 1 bevægelse pr sekund, og træningsmængde af antallet af bevægelser mere end 500 pr træningssession på 50 minutter. På denne måde kan sundhedbatter tilbyde menensker med demens individuelt tilpasset træning, som ADEX-studiet anbefaler.

Desuden vil mange mennesker med demens opleve personlig læring af nye bevægelser eller “genopdagelse” af glemte bevægelser, gennem højre intensitet og især gennem de mange gentagelser. Selv små fremskridt her vil skabe glæde og motivation og være kimen til øget livskvalitet.

Kilde: Nationalt Vidensdenter for demens